podtlatchikov_01.jpg

Caption: 
Iouri Podladtchikov